பிறந்த நாள்

பெயர் - அருட்பணி சணா அடிகளார்
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 16, Jun 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 16, Jun 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - அருட்பணி ம.வி.ரவிச்சந்திரன் அடிகளார்
பிறந்த திகதி - 16, Jun 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 15, Jun 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - அன்ரன் றோஸ்
பிறந்த இடம் - Jaffna
பிறந்த திகதி - 13, Jun 1956
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 13, Jun 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - Firows Mohamed
பிறந்த திகதி - 09, Jun 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 09, Jun 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - SHEELU
பிறந்த திகதி - 06, Jun 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 06, Jun 2017

பிறந்த நாள்

பெயர் - அன்ரன் றொபின்சன்
பிறந்த இடம் - JAFFNA
பிறந்த திகதி - 31, May 2017
இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் உரித்தாகட்டும்.
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 31, May 2017