1000

யாரு புருஷனையும் யாரும் ஏ மாத்தி கூட்டிட்டு வரலை தி ருமணமான இரண்டு நாளில் ம களுடன் வனிதா வெளியிட்ட வீடியோ!

யாரு புருஷனையும் யாரும் ஏ மாத்தி கூட்டிட்டு வரலை தி ருமணமான இரண்டு நாளில் ம களுடன் வனிதா வெளியிட்ட வீடியோ!

தற்போது சமூகவலைத்தளங்களில் பெ ரும் வை ரலாகி வருவது வனிதா, பீட்டர் க ல்யாணமும், பி ன்பு எ ழுந்த பி ரச்சினையும் தான்.

கடந்த 27ம் திகதி பீட்டர் பால் என்பவரை வனிதா தி ருமணம் செய்தார். இ ந்நிலையில் பீட்டரின் முதல் ம னைவி பொ லிசில் பு கார் அ ளித்ததால் இ ந்த ச ம்பவம் ம க்களிடையே ப யங்கரமாக பே சப்பட்டு வ ருகின்றது.

ஏற்கெனவே வனிதா இ ரண்டு தி ருமணம் செய்திருந்த வேளையில் தற்போது பீட்டரை தி ருமணம் செய்திருப்பதை நெ ட்டிசன்கள் பலர் க டுமையாக வி மர்சித்து வ ருகின்றனர். இந்நிலையில் அமைதியாக இருந்த வனிதா நெ ட்டிசன்களுக்கு மட்டுமல்ல தனது ஹேட்டர்ஸ்கள் அனைவருக்கும் த க்க ப திலடி கொ டுத்துள்ளார்.

குறித்த காணொளியினை தனது யூடியூப் சேனலில் லைவ்வாகவே ஒளிபரப்பினர். மகளுடன் வனிதா வெளியிட்ட காணொளிதற்போது தீயாய் பரவி வருகின்றது.

ஆசிரியர் - Editor II