யாழ்.பாசையூர் அந்தோனியார் ஆலய பெருவிழா இன்று நடைபெற்றது.

யாழ்.பாசையூர் அந்தோனியார் ஆலய பெருவிழா இன்று நடைபெற்றது.

யாழ்.பாசையூர் அந்தோனியார் ஆலய பெருவிழாவின் சில காட்சிகள்.


ஆசிரியர் - Sellakumar